• OCA Almere

  Ruime keus aan sportfaciliteiten

 • OCA Almere

  Dedicated To Everybody

 • OCA Almere

  Louis Armstrongweg 86
  1311 RL Almere
  Tel:| (036) 545 88 66

Huisreglement OCA Almere

- Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

- Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. Voor het opbergen van uw waardevolle spullen kunt u een locker gebruiken. De sleutels hangen aan de lockers, na gebruik de sleutel weer terugplaatsen in het sleutelgat.

- De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

- Parkeer uw fiets of auto zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen en geplaatst in de daarvoor bestemde rekken/vakken.

- Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is verplicht.

- Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon of met de daarvoor aanwezige papierrollen voor de cliënten die na u komen.

- U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte.

- Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan.

- Het is in de praktijk niet toegestaan om een mobiele telefoon te gebruiken

- Indien u (bij hoge uitzondering) uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.

- Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

- In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

- Uw zorgspasje en identitietsbewijs dient u mee te nemen bij het eerste bezoek.

- De cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van zijn/haar zorgverzekering cq. te weten in hoeverre hij/zij verzekerd is voor fysiotherapie en op hoeveel behandelingen hij/zij recht heeft en draagt de financiële verantwoordelijkheid voor fysiotherapie behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering.

- Na uw laatste behandeling krijgt u een klanttevredenheidsonderzoek toegestuurd, mede in opdracht van uw verzekeraar. Wanneer u dit niet op prijs stelt kunt u dit laten weten aan uw behandelend fysiotherapeut.

- Bij afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie of ziekte van de behandelend fysiotherapeut wordt de behandeling in overleg met de cliënt overgenomen door een bevoegd fysiotherapeut.

- De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan cliënt of namens cliënt verleende diensten.

- Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht.

- Naast Nederlands, wordt binnen de praktijk Engels en Duits gesproken. Spreekt u een van deze talen niet, dan wordt van u verwacht dat u een tolk c.q. bekende meebrengt die voor u en ons kan vertalen.

- De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten/consumentenfederatie en het KNGF.

- De praktijk hanteert de Wet bescherming persoonsgegevens

- De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

- De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

- Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

- Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

- De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

- Als er derden (bijv. een stagiair(e)) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

- Bij OCA Almere lopen studenten fysiotherapie stage. Stagiaires assisteren bij het begeleiden en behandelen van clienten en vallen onder verantwoordelijkheid van OCA Almere. Als u bezwaar heeft tegen de inzet van een stagiair(e) in uw behandelprogramma dan kunt u ons dat laten weten.

- Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.

- Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

- Binnen onze praktijk hanteren wij de klachten regeling van het KNGF. Informatie over de klachtenprocedure kunt u vinden in de wachtruimte van de praktijk of op www.defysiotherapeut.com.  Uiteraard kunt u ook altijd terecht bij een van onze fysiotherapeuten.

- Indien er omstandigheden zijn waardoor een uitzondering op de huisregels nodig is, kunt u dit overleggen met uw fysiotherapeut.

- Een kopie van de huisregels is op aanvraag bij uw fysiotherapeut verkrijgbaar.